Project's image

پروژه طراحی و ساخت گوشی پزشکی دیجیتال


همکاران: استارتاپ نبض

محدوده قیمت: از --- تا --- تومان

گوشی های پزشکی، اغلب برای شنیدن صدای قلب و شش بیماران مورد استفاده پزشکان است. در این محصول ما برای بهبود کیفیت صدا، یک محصول دیجیتال طراحی کرده ایم که برای پزشک صدا را واضح تر و بلند تر می کند تا بتواند با کیفیت بیشتری به صدای قلب گوش کند. این پروژه بصورت همکاری با استارتاپ نبض در حال اجراست.

آخرین آپدیت: 2018-12-27 17:26:07