Project's image

دستگاه رطوبت گیر حرارتی مایکروویوی


پروژه‌ انحصاری

محدوده قیمت: از --- تا --- تومان

در این دستگاه با استفاده از امواج مایکروویو ضمن استفاده از روش های حرارتی، از اجسام مختلف، رطوبت گیری می کنیم. جسم مورد نظر می تواند میوه، چوب، کودهای حیوانی، مواد غذایی و... باشد. این پروژه در حال انجام آزمایش های کیفت سنجی است. با وضعیت فعلی برای موارد و صنایع خاص قابل استفاده است، اما برای نمونه های صنعتی مانند میوه خشک کن، نیازمند سرمایه‌گذاری و همکاری با شرکت های فعال در این زمینه است.

آخرین آپدیت: 2018-12-27 17:26:07